सूचना तथा समाचार

शिक्षक पदपूर्तिको दरखास्त फारम

२०७५

शिक्षक पदपूर्तिको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना २०७५

शिक्षक पदपूर्तिको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना २०७५

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतका ट्युशन, कोचिंग, TEVT तर्फको तालिम संचालन गर्ने संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतका ट्युशन, कोचिंग, TEVT तर्फको तालिम संचालन गर्ने संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयको SEE नतिजा विवरण

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयको SEE नतिजा विवरण 

मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गतका उ.मा.वि., मा.बि., नि.मा.बि., आधारभूत तह, कार्यालय सहायक/सहायोगीहरुको तलब साथै छात्रावृत्ति निकासा गरिएको सम्बन्धमा ।

उ.मा.वि., मा.बि., नि.मा.बि., आधारभूत तह, कार्यालय सहायक/सहायोगीहरुको  तलब साथै  छात्रावृत्ति निकासा गरिएको सम्बन्धमा ।

उल्लेखित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुले प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा

ICT पूर्वाधार सहितको शैक्षिक सूचनाकेन्द्रको रुपमा बिकास गर्ने कार्यक्रम

नगरपालिका भित्र कार्यक्रम संचाल गर्न चाहाने गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

नगरपालिका भित्र कार्यक्रम संचाल गर्न चाहाने  गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

वडा भेला हुने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

वडा भेला हुने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

उल्लिखित विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

उल्लिखित विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

मुसिकोट नगर कार्यपालिबाट निर्णय भए अनुसार मु.न.पा. अन्तर्गत बिद्यालय समायोजन भइ अब संचालन हुने तह, कक्षा र कायम हुने दरबन्दी विवरण, २०७५

-