FAQs Complain Problems

२०७४/०७५

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ११ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको PDF लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. १० (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको PDF लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ९ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको PDF लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ८ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf लिंकमा क्लिक ग गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ७ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ४ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf मा क्लिक गर्न्नुहोस !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf मा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. २ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf मा क्लिक गर्नुहोस् !

पशु सेवा इकाई अन्तर्गत आ.ब. २०७५/०७६ मा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मासु उत्पादन र दुधमा आत्म निर्भर कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि कागजात पेश गर्ने बारे ।

लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि कागजात पेश गर्ने बारे ।

Pages