FAQs Complain Problems

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत विज्ञापन नं०१/०७९/८० सहायकस्रत पाँचौँ

आर्थिक बर्ष :