FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

साझेदारीमा चिलिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

-

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता सुची प्रकाशन गरिएको सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत विज्ञापन नं०१/०७९/८० सहायकस्रत पाँचौँ

Invitation For Online Bids

Supply and Delivery fabricated Steel parts of Panakhola Trial Birdges 

बोल पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

Supply and Delivery of 4WD Double Cap Pick-Up

Invitation for Online Bids

Supply and Delivery fabricated steels parts of Panakhola Trial Bridges

मुसिकोट नगरपालिका भुउपयोग कार्यविधि २०७९

मुसिकोट नगरपालिका भुउपयोग कार्यविधि २०७९

मुसिकोट नगरपालिका नगरकार्यापालिका १७ औँ बैठक मिति २०७९/११/०४ गतेका निर्णयहरु

-

Yojana Selection Sambandhama

Yojana

मुसिकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको १७ औँ बैठक मिति २०७९।११।४ का निर्णयहरु

मुसिकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको १७ औँ बैठक मिति २०७९।११।४ का निर्णयहरु

५० प्रतिशत अनुदानमा मकै धानको विउ माग गर्ने सम्बन्धि

-

Pages