FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

Invitation for Online Bids

Supply and Delivery fabricated steels parts of Panakhola Trial Bridges

मुसिकोट नगरपालिका भुउपयोग कार्यविधि २०७९

मुसिकोट नगरपालिका भुउपयोग कार्यविधि २०७९

मुसिकोट नगरपालिका नगरकार्यापालिका १७ औँ बैठक मिति २०७९/११/०४ गतेका निर्णयहरु

-

Yojana Selection Sambandhama

Yojana

मुसिकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको १७ औँ बैठक मिति २०७९।११।४ का निर्णयहरु

मुसिकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको १७ औँ बैठक मिति २०७९।११।४ का निर्णयहरु

५० प्रतिशत अनुदानमा मकै धानको विउ माग गर्ने सम्बन्धि

-

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

Karrepalika Meeting

आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धमा

आवधिक योजना

आगामी आ.व २०८०/०८१ मा न्युनतम रोजगारीमा संलग्नहुनको लागि निवेदन दिने बारे सु्चना

-

लेखापरीक्षकमा नियुक्ती सम्बन्धी सुचना

Lekhaparichhek

Pages